Macopharma

Bioterapie moderně a precizně

Macopharma corporation

Již mnoho let stojíme v čele inovací a usilujeme o zlepšení péče o pacienty prostřednictvím efektivnějších procesů a produktů pro celý řetězec transfuze od dárce k pacientovi. Na každém kroku jsme našim zákazníkům umožnili odebírat, zpracovávat, skladovat a distribuovat krevní složky, které splňují nejvyšší standardy bezpečnosti a kvality pro transfuzi pacientů.

Zdravotnický sortiment.

  • Transfuziologie
  • Bioterapie

Bioterapie je inkubátorem inovací společnosti Macopharma.

S využitím našich kombinovaných průmyslových a technologických nebo vědeckých zkušeností vyvíjíme nová řešení v dalších terapeutických oblastech s neuspokojenými potřebami pacientů a zdravotníků.

Nabídka 360° v oblasti bioléčby

Naše klíčové znalosti v oblasti transfuzních zařízení (vaky, konzervace a osvětlení) slouží k neustálému vývoji široké škály terapeutických řešení pro buněčné a tkáňové terapie, které odpovídají různým klinickým potřebám a specifickým lékařským kontextům.

Naše rozsáhlé odborné znalosti v oblasti krevních procesů a derivátů nás také motivují k hledání dalších významných způsobů, jak tyto znalosti uplatnit pro zlepšení kvality života pacientů trpících chorobami, které mění život.  Vstupem do oblasti sportovní medicíny a kloubních patologií nadále rozšiřujeme své obzory s cílem zlepšit komfort a zdraví dárců/pacientů.
Bioterapie

Bioterapie je inkubátorem inovací společnosti Macopharma. S využitím našich kombinovaných průmyslových a technologických nebo vědeckých zkušeností vyvíjíme nová řešení v dalších terapeutických oblastech s neuspokojenými potřebami pacientů a zdravotníků.

Transfuziologie

Transfuzní lékařství nebo také transfuziologie je lékařský obor hematologie, který se zabývá intravenózním převodem krve a krevních komponent. Krevní banka shromažďuje krev od krevních dárců, analyzuje její složení, skladuje a krev distribuuje k dalšímu využití.

Biotherapy

Biotherapy is Macopharma’s incubator of innovation.

Using our combined industrial and technology-based or scientific expertise, we develop new solutions in other therapeutic areas with unmet patient and healthcare practitioner needs

A 360° offering in bio-sourced therapie

Our core knowledge in Transfusion devices (bags, conservation and illumination) serves in the constant development of a wide range of therapeutic solutions for cellular and tissue therapies that answer different clinical needs and specific medical contexts.

Our extensive expertise in blood processes and derivatives has also motivated us to seek other significant ways we can apply this knowledge to improve the quality of life for patients suffering life-altering disease.  By entering the field of sports medicine and articular pathologies, we continue to expand our horizons to improve donor/patient comfort and health.